W Polsce jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia biznesu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Wiele młodych osób snuje marzenia o tym aby kiedyś „zostać prezesem” spółki. Okazuje się, że bycie członkiem zarządu w takiej spółce to z jednej strony pewna forma prestiżu, z drugiej jednak – to spora odpowiedzialność. I o tym będzie niniejszy wpis.

Za co może odpowiadać członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  1. Członek zarządu może odpowiadać w określonych sytuacjach za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Warunkiem takiej odpowiedzialności, na podstawie art. 299 k.s.h., jest bezskuteczna egzekucja komornicza prowadzona wobec spółki.
  2. Członek zarządu dodatkowo może odpowiadać karnie za popełnione przez siebie przestępstwa i wykroczenia, w tym karno-skarbowe, popełnione w związku z pełnioną funkcją oraz może ponosić odpowiedzialność wobec samej spółki. Taką odpowiedzialność członek zarządu może ponieść np. za niezgłoszenie upadłości w ustawowym terminie – art. 586 k.s.h.
  1. Członek zarządu może odpowiadać również w związku z karami administracyjnymi nałożonymi w drodze decyzji administracyjnych. Przykładem mogą tu być grzywny nałożone przez Krajowy Rejestr Sądowy z tytułu niezłożenia sprawozdań finansowych w ustawowym terminie.

Czy członek zarządu może uchylić się od odpowiedzialności?

Prawo pozwala uchylić się od odpowiedzialności członkowi zarządu spółki z o.o. Jedną z takich sytuacji jest złożenie w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Należy nadmienić, że termin ten do 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności. Dotyczy to sytuacji ewentualnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Kolejnym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności członka zarządu jest wykazanie, że za określone prawem sytuacje nie ponosi on winy. Niestety odpowiedzialność karna członka zarządu jest nie do uniknięcia w sytuacji wykazania, że popełnił on przestępstwo lub wykroczenie w związku z pełnioną funkcją w organach spółki.

Ostatnim sposobem, w pewnym sensie prewencyjnym, jest wyjście z zarządu określonej spółki, czy to poprzez złożenie rezygnacji z funkcji prezesa czy poprzez powołanie innego zarządu, przed terminem powstania określonych zobowiązań. Przykładowo – obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT za maj powstaje 25 dnia czerwca. Jeżeli obecny zarząd zrezygnuje lub zostanie odwołany prze 25 czerwca – obowiązek podatkowy będzie spoczywał na nowym zarządzie.